Thư viện ảnh
Đ/c Diệp Thế Lực nhận quyết định
Hình ảnh Trung tâm GDNN – GDTX