BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 
Họ và tên: Diệp Thế Lực
Năm sinh: 27/09/1968
Chức Vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0914174360
Email: Dieptheluc@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Minh Trọng
Năm sinh: 20/06/1971
Chức Vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0914275905
Email:nguyenminhtrongtt@gmail.com
  
  

Sơ đồ tổ chức Trung Tâm Gdnn-gdtx Tuy Phước

Phân công nhiệm vụ