CÁN BỘ GIÁO VIÊN

UBND HUYỆN TUY PHƯỚC

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUI TRUNG TÂM

A.Đối với Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên:

 1. Thời gian làm việc hành chính của Trung tâm: Sáng từ 7h đến 11h. Chiều từ 13h đến 17h.
 2. Thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền đã được qui định trong qui chế làm việc của Trung tâm.
 3. Thực hiện tốt các qui định về văn hóa công sở và các qui định khác đối với Cán bộ Giáo viên.
 4. Thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, tôn trọng đồng nghiệp thương yêu học sinh.
 5. Thực hiện tốt các qui định về quản lý tài sản, không được mang tài sản ra Trung tâm khi chưa có ý kiến cho phép của Giám đốc Trung tâm.
 6. Khi có biểu hiện xấu và bất thường ở Trung tâm phải điện báo cho Lãnh đạo Trung tâm để giải quyết.

B. Đối với khách đến làm việc:

 1. Trung tâm tiếp dân và giải quyết công việc vào ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần.
 2. Khách đến làm việc phải báo cáo bảo vệ để được hướng dẫn và để xe đúng nơi qui định.
 3. Khách đến liên hệ với cá nhân, bộ phận nào thì cá nhân, bộ phận đó giải
  quyết. Khi cần gặp Lãnh đạo thì phải đăng ký với giáo vụ để sắp xếp thời gian.
 4. Không mang theo vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy hóa chất độc hại vào Trung tâm.
 5. Những ý kiến tham gia góp ý Trung tâm viết thư bỏ vào thùng thư góp ý hoặc

trực tiếp gặp Lãnh đạo Trung tâm.

Đề nghị Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên và quí khách thực hiện tốt các qui định này.

                                                                                  Tuy phước, ngày 02 tháng 11 năm 2020

                                                                                                     P. GIÁM ĐỐC PT

 

                                                                                                                 (đã ký)